Historie/Památky/Zámek

Zámek

Areál pardubického zámku unikátně dochovává jeden z mála přechodů mezi sídlem hradním a zámeckým. Původní vodní hrad přestavěl na pozdně gotickou rezidenci kolem 15. století Vilém z Pernštejna, jeho synové Vojtěch a Jan přidali renesanční rysy. V zámeckých interiérech, zejména v rytířských sálech zámku, se dochovaly rozsáhlé fragmenty monumentální malířské výzdoby stěn, nejstarších renesančních nástěnných maleb v Čechách, nachází se zde původní kamenné zdobené portály, klenby, okenní a krbová ostění a renesanční malované kazetové stropy. Vegetací zarostlé mohutné zámecké valy jsou dnes nejen jedinečným zámeckým parkem. V této oáze klidu přímo v centru města žije 50 druhů chráněných živočichů, zejména zpěvného ptactva. Koncem dubna se ze zámeckých valů ozývá noční zpěv slavíků.

Stálé expozice Východočeského muzea (Zámek)

Rytířské sály - prohlídka rytířských sálů s dochovanými raně renesančními malbami

Expozice Česká sklářská tvorba - průřez historickou sklářskou produkcí od 15. do počátku 20.století a ateliérová sklářská tvorba

Expozice pohlednic orbis Pictus - vývoj pohlednic na území dnešní České republiky, a to od nejstarší emise korespondenčních lístků v Rakousku-Uhersku 1869 až do současnosti

Expozice zbraní - palné i chladné zbraně od nejstarších dochovaných až po moderní. Návštěvníci si mohou na funkčních replikách vyzkoušet fungování mechanismů některých zbraní

Expozice peníze v Čechách 1520 – 1620 - systematický přehled českých mincí od konce středověku do třicetileté války

Expozice příroda východního Polabí - seznamuje návštěvníky prostřednictvím instalovaných dioramat, fotografií, zvuků a modelů s přírodními společenstvy typickými pro širší okolí Pardubic.

Expozice hraček „Bylo – nebylo…“ - prezentace sbírky historických hraček Východočeského muzea v Pardubicích