Komunitní služby/Sociální síť ve městě a okolí

Sociální služby a služby s tím související ve městě Pardubice

Na území města Pardubice působí v sociální, případně zdravotně-sociální oblasti více než 50 organizací a institucí, které poskytují své služby občanům města. Jedná se o služby poskytované jednak v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a služby mimo rámec tohoto zákona (tj. služby poskytované podle jiných zákonů a dále služby a aktivity sdružení, které se zaměřují převážně na činnosti ve prospěch svých členů - sdružení uživatelů služeb, svépomocné skupiny apod.).

Většina organizací má v Pardubicích své sídlo, případně pobočky, střediska apod. Řada organizací působících v Pardubicích ale také sídlí v okolních obcích anebo jsou organizacemi s nadregionální, případně celostátní působností.

V Pardubicích působí organizace poskytující své služby následujícím skupinám osob:

 • osoby se zdravotním postižením (děti, mládež a dospělé osoby, příbuzní a osoby blízké),
 • cizinci
 • národnostní a etnické menšiny
 • osoby v obtížné životní situaci (např. osoby bez přístřeší, osoby v krizi nebo jiné obtížné životní situaci, oběti domácího násilí a jiných trestných činů)
 • osoby závislé na užívání návykových látek, příp. s jinou formou závislosti
 • senioři
 • rodiny s dětmi a mládež

Město Pardubice má také schválený první Komunitní plán rozvoje sociálních a souvisejících služeb města Pardubic, pro období let 2008 – 2011, který určuje směr, jakým se budou sociální a další související služby v našem městě rozvíjet.

Služby pro osoby se zdravotním postižením
(pro dospělé osoby a pro děti a mládež)

 • CAR CLUB, s. r. o. (www.carclub.cz)
 • Centrum pro zdravotně postižené Pardubického kraje
 • Česká abilympijská asociace, o. s. (www.abilympics.cz)
 • Dětské rehabilitační centrum (www.pardubice.eu)
 • Domov pod Kuňkou (www.domovpodkunkou.cz)
 • HELP centrum, s. r. o. – pobočka Pardubice (www.help-centrum.cz)
 • Kolumbus, o. s. (www.os-kolumbus.org)
 • Křižovatka handicap centrum, o. s. (www.krizovatka-hc.cz)
 • Luna, nadační fond pro zdravotně postižené
 • Magistrát města Pardubic – odbor sociálních věcí, oddělení sociálních dávek – dávky sociální péče pro těžce zdravotně postižené občany; příspěvek na péči (www.pardubice.eu)
 • Most do života (www.mostdozivota.org)
 • Oblastní charita Pardubice (www.charitapardubice.cz)
 • Pardubická krajská nemocnice, a. s. – Centrum primární péče (www.nem.pce.cz)
 • Péče o duševní zdraví – region Pardubice – Služby následné péče (www.pdz.cz)
 • Poradenské centrum Pardubice – pro sluchově postižené (www.anticer.cz)
 • Prosaz – společnost pro sociální rehabilitaci osob se zdravotním postižením (www.prosaz.cz)
 • TyfloCentrum Pardubice, o. p. s. – odborné sociální poradenství pro zrakově postižené (www.tcpce.cz)
 • Rodinné Integrační Centrum, o. s. (www.ric.cz)
 • Roska Pardubice – regionální organizace Unie Roska v ČR (www.roska.eu)
 • Rubín Centrum (www.rubincentrum.xf.cz)
 • Sdružení občanů pro pomoc zdravotně postiženým Apolenka – hiporehabilitace
 • Sdružení pro ranou péči - Středisko rané péče v Pardubicích (www.ranapece-pce.cz)
 • SKP-CENTRUM organizační jednotka CEDR (www.skp-cedr.cz)
 • SKP-CENTRUM, o. s. (www.skp-centrum.cz)
 • Sociální služby města Pardubic – Denní stacionář Slunečnice (www.helphomepardubice.cz)
 • Společnost Parkinson – Parkinson klub, Pardubice (www.parkinson-net.cz)
 • Svaz tělesně postižených, Městská organizace – Pardubice – jih
 • Svaz tělesně postižených, Městská organizace – Pardubice - sever
 • Svítání – sdružení pro pomoc zdravotně postiženým dětem Pardubice (www.svitani.cz)
 • VIDA centrum Pardubice (www.vidacentrum.cz)
 • Základní škola a Praktická škola Svítání (www.svitani.cz)

Cizinci, národnostní a etnické menšiny

 • Darjav
 • Magistrát města Pardubic – odbor komunitních služeb – sociální kurátor a romský poradce, terénní sociální pracovník (www.pardubice.eu)
 • Most pro lidská práva (www.mostlp.org)
 • Městská romská rada
 • Romské středisko (www.pardubice.eu)

Služby pro osoby v obtížné životní situaci a
osoby společensky nepřizpůsobené

 • Bílý kruh bezpečí, o. s. (www.bkb.cz)
 • Centrum psycho-sociální pomoci, Rodinná a manželská poradna Pardubického kraje (www.rmporadna.cz)
 • Darjav
 • Laxus, o. s. (www.laxus.cz)
 • Magistrát města Pardubic – odbor komunitních služeb – sociální kurátor a romský poradce, terénní sociální pracovník (www.pardubice.eu)
 • Magistrát města Pardubic – odbor sociálních věcí, oddělení sociálních dávek – systém pomoci v hmotné nouzi (www.pardubice.eu)
 • Občanská poradna Pardubice, o. s. (www.obcanskaporadna.unas.cz)
 • Pardubická krajská nemocnice – Protialkoholní a protitoxikomanická ambulance (www.nem.pce.cz)
 • Poradenské centrum Pardubice – pro sluchově postižené (www.anticer.cz)
 • Signál v tísni – program pomoci osobám, které nejsou schopny si samy pro náhlé zhoršení zdravotního stavu přivolat pomoc
 • SKP-CENTRUM, o. s. – Intervenční centrum (www.skp-centrum.cz)
 • SKP-CENTRUM, o. s. – Nízkoprahové denní centrum Portus (www.skp-centrum.cz)
 • SKP-CENTRUM, o. s. - Nízkoprahové denní centrum Portus, Terénní programy (www.skp-centrum.cz)
 • SKP-CENTRUM, o. s. – Noclehárna (www.skp-centrum.cz)
 • SKP-CENTRUM, o. s. – Dům na půl cesty (www.skp-centrum.cz)
 • SKP-CENTRUM, o. s. – Městský azylový dům pro ženy a matky s dětmi (www.skp-centrum.cz)
 • SKP-CENTRUM, o. s. – Městský azylový dům pro muže (www.skp-centrum.cz)
 • SKP-CENTRUM, o. s. – Poradna pro podporu rodiny (www.skp-centrum.cz)
 • SKP-CENTRUM, o. s. – Sociální rehabilitace – Přechodné zaměstnání (www.skp-centrum.cz)

Senioři

Služby pro rodiny s dětmi a mládeží

 • Amalthea, o. s. – Centrum náhradní rodinné péče (www.amalthea.pardubice.cz)
 • Amalthea, o. s. – Sanace rodiny (www.amalthea.pardubice.cz)
 • Bílý kruh bezpečí, o. s. – Sociální poradenství (www.bkb.cz)
 • Centrum psycho-sociální pomoci, Rodinná a manželská poradna Pardubického kraje (www.rmporadna.cz)
 • Darjav – nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
 • Darjav – terénní programy
 • Dětské centrum Veská – Odborná služba v rámci sanace rodin, Podpora pěstounské péče, Doprovod a terénní služby pro rodiny (www.dcveska.euweb.cz)
 • Dětský domov Pardubice
 • Fond ohrožených dětí (www.fod.cz)
 • Magistrát města Pardubic, odbor komunitních služeb, oddělení řízení komunitních služeb, úsek sociálních služeb – preventivní činnost pro děti a mládež (www.pardubice.eu)
 • Magistrát města Pardubic, odbor sociálních věcí, oddělení sociálně-právní ochrany dětí (www.pardubice.eu)
 • Občanská poradna Pardubice, o. s. (www.obcanskaporadna.unas.cz)
 • Pedagogicko psychologická poradna Pardubice
 • Rodinné Integrační Centrum, o. s. – Odlehčovací služby pro rodiny s dětmi (www.ric.cz)
 • Romské středisko (www.pardubice.eu)
 • Salesiánské sdružení mládeže SKM (www.pardubice.sdb.cz)
 • SKP-CENTRUM, o. s. – Poradna pro podporu rodiny (www.skp-centrum.cz)
 • SKP-CENTRUM, o. s. – Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež – Free klub (www.skp-centrum.cz)
 • SKP-CENTRUM, o. s. – Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež – terénní programy (www.skp-centrum.cz)
 • SKP-CENTRUM, o. s. – Klub maminek (www.skp-centrum.cz)
 • Sdružení pro ranou péči – Středisko rané péče v Pardubicích (www.ranapece-pce.cz)