Vzdělávání/Univerzita Pardubice

Univerzita Pardubice

Univerzita Pardubice je jednou z 26 veřejných vysokých škol ČR a také je jedinou vysokoškolskou institucí univerzitního typu v Pardubickém kraji.

Co do počtu studentů patří se svými více než 9,5 tisíci studenty do skupiny středně velkých veřejných vysokých škol ČR. Má 7 fakult:

Studenti si mohou vybrat bakalářské, magisterské, případně doktorské studijní programy v oblasti přírodních a technických věd orientované na chemii, chemické technologie, biochemii a biotechnologie, elektrotechniku, informatiku, problematiku dopravy a spojů, materiálové inženýrství, v oblasti společenských věd na obory ekonomické a veřejnosprávní, filologické, historické, filosofické a sociologické, obory zdravotnické a umělecké obory zaměřené na konzervační techniky a restaurování, celkem téměř ze sedmdesátky studijních programů s více než stočtyřiceti studijními obory. Všechny z nich jsou koncipovány v souladu s Boloňskou deklarací a trendy vysokoškolského vzdělávání ve světě, to znamená ve strukturované podobě. Na tříleté bakalářské studijní programy navazují dvouleté magisterské programy a obory. Ti nejlepší absolventi magisterských studií mohou pokračovat na pěti fakultách ve vybraných programech studia doktorského. Tři čtvrtiny všech studentů jsou zapsány do prezenční formy studia, nabízeno je i studium některých programů v kombinované formě.

Vedle vzdělávání je pro univerzitu charakteristická bohatá vědecká a výzkumná činnost, jíž si univerzita a její fakulty získaly respekt u domácí i mezinárodní vědecké obce. Napomáhá tomu i řada specializovaných pracovišť a dalších organizací, institucí a sdružení, které při Univerzitě Pardubice pracují a se kterými se časem možná také setkáte.

Významnou úlohu na podporu pedagogických, studijních a vědeckých aktivit plní rovněž Nadační fond Miroslava Jurečka a Nadační fond Jana Pernera.

Pracoviště univerzity se zapojují do mezinárodních projektů. V rámci uzavřených smluv s více než 200 zahraničními partnery, výzkumnými a vysokoškolskými institucemi ze 40 zemí, je uskutečňována mezinárodní spolupráce, mobilita studentů i pedagogů, výměna zkušeností, je řešena řada vědeckovýzkumných úloh, jsou pořádána významná mezinárodní odborná setkání, konference a semináře.

Vysokoškolský život neznamená pouze studium. Aktivity studentů i studentské reprezentace zasahují do různých sfér studentského života, kulturu, sport a klubové aktivity nevyjímaje.

Univerzitní kampus vytváří ideální podmínky pro studijní, sportovní i kulturní rozvoj studentů, které jsou srovnatelné s předními evropskými univerzitami na počátku 3. tisíciletí.

Univerzita se stává aktivní součástí Evropského vysokoškolského vzdělávacího prostoru (EHEA) a Evropského výzkumného prostoru (ERA).

www.uni-pardubice.cz